Twój Lokalny Sklep Internetowy
search shopping_cart 0,00
WOŻUCZYN CUKROWNIA 1d, RACHANIE

Regulamin sklepu internetowego

 

Regulamin sklepu internetowego ……………………………………… prowadzonego przez firmę …………………………………… z siedzibą w ………………………….. , ul. ………………………………………, zarejestrowaną w …………………………………………….., NIP ……………………………….., REGON …………………………………………

 

1. ……………………………………………………… jest usługą opartą na asortymencie sklepu ………………………………………………………………………….

2. Realizacja sprzedaży w sklepie …………………………………………….. odbywa się według poniższego regulaminu. Złożenie zamówienia w sklepie …………………………………… oznacza akceptację zasad sprzedaży wynikających z poniższego regulaminu przez Klienta oraz zobowiązuje klienta do przestrzegania zawartych w nim zasad.

3. Z oferty sklepu może korzystać każdy, kto posiada zdolność do czynności prawnych.

4. Wymagania techniczne korzystania z usług sklepu internetowego: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

5. W …………………………… płatność za zakupy i dostawę można dokonywać w następujący sposób:

Przy składaniu zamówień opłacanych przelewem należy pamiętać o czasie, niezbędnym dla przepływu środków na rachunek sklepu uwzględniając również dni świąteczne kiedy przelewy nie są przez banki księgowane. Prosimy dokonać przelewu z odpowiednim wyprzedzeniem w stosunku do wybranego terminu dostawy zamówienia. Zamówienia realizowane są wyłącznie po wpłynięciu środków na konto sklepu. Ewentualne koszty związane z dokonaniem płatności za pośrednictwem banku obciążają Klienta.

6. Zamówienia składać można całą dobę każdego dnia roku natomiast ich realizacja odbywa się w godzinach:

7. Obszar działania sklepu ………………………………. to ……………………………………..

8. Zamówienie stanowi ofertę w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Do zawarcia umowy dochodzi z chwilą przyjęcia zamówienia do realizacji w miejscu siedziby Sprzedawcy. Od momentu zawarcia umowy informacja o jej istotnych elementach, tj. o asortymencie i cenie wiąże oferenta.

9. Klient kompletuje zamówienie wybierając z oferty znajdującej się na stronie sklepu internetowego produkty oferowane do sprzedaży. Wkładanie artykułów do wirtualnego koszyka odbywa się po kliknięciu przycisku "Dodaj do koszyka" pod zdjęciem artykułu. Akceptacja całego zamówienia odbywa się po kliknięciu przycisku "Kupuję zawartość koszyka i zamawiam transport" lub „Kupuję zawartość koszyka – odbiór osobisty”.

10. Sklep zastrzega sobie prawo do zaproponowania Klientowi zamiennika zamawianego towaru. Klient ma prawo do nie wyrażenia zgody na dostarczenie zamiennika rezygnując w ten sposób z dostawy zamówionego towaru.

11. W przypadku, braku możliwości skompletowania przesyłki zgodnie ze złożonym zamówieniem z powodu braku któregoś z zamówionych produktów, przesyłka będzie wysłana bez brakujących artykułów. Każdorazowo w takim wypadku pracownicy realizujący zamówienia będą próbowali skontaktować się z Klientem telefonicznie w celu zaproponowania zamiennika brakującego towaru.

12. Klient składając zamówienie zgodnie z niniejszym regulaminem wyraża zgodę na przetwarzanie przez sprzedawcę danych kupującego niezbędnych do celów wykonania umowy sprzedaży. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, a w razie stwierdzenia ich niezgodności ze stanem faktycznym ma prawo żądać ich poprawienia. Żądania, o których mowa w zdaniu poprzedzającym Klient winien zgłosić na piśmie w siedzibie sklepu bądź też za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres …………………………

13. Łączna cena zamówionych towarów równa jest sumie cen artykułów jednostkowych objętych zamówieniem. Ceny towarów uwzględniają podatek VAT. W przypadku wyboru opcji „Kupuję zawartość koszyka i zamawiam transport” cena jest powiększona o koszt dostawy.

14.  Zgodnie z ustawą z dnia 19.07.2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1579), od 1 września 2019 r. torby na zakupy z tworzyw sztucznych ostały objęte opłata recyklingową.

Opłacie nie podlegają tzw. „zrywki” – torby o grubości poniżej 15 mikrometrów, służące do pakowania żywności luzem np. mięso, owoce, warzywa, pieczywo, ryby, nieposiadającej swoich opakowań.

W związku z powyższym do każdego zamówienia zostanie doliczona opłata w wysokości 0.25 zł pomnożona o ilość reklamówek, które zostaną dodane do zamówienia.

15. Dostawy realizowane są za pośrednictwem ……………………….. Istnieje również możliwość odbioru zamówionego przez Internet towaru osobiście w sklepie …………………………. W Takim przypadku klient nie ponosi kosztów związanych z dostawą towaru.

16. Koszt dostawy jest zawsze wyświetlany podczas składania zamówienia. Koszt dostawy wynosi: ………………………………………………………………………………………………………………………………..

17. Zamówienia dostarczane będą pod wskazany przez Klienta adres w czasie określonym przez Klienta przy składaniu zamówienia.

18. Sklep nie odpowiada za opóźnienia w dostawie wynikające ze zdarzeń losowych, w tym anomalii pogodowych.

19. W wypadku nieobecności Klienta pod wskazanym adresem dostawy w wybranym przedziale godzinowym, zamówienie nie zostanie zrealizowane, a Klient zostanie obciążony kosztami transportu nie zrealizowanego zamówienia, a w przypadku artykułów, których sprzedaż po nieudanej dostawie stała się niemożliwa (mrożonki itp.) również kosztami tych artykułów.

20. Do dostarczonego zamówienia zawsze dołączany jest dokument sprzedaży. W sytuacji, gdy żądanym przez Klienta dokumentem sprzedaży jest faktura VAT, kurier dostarczy zarówno kopię jak i oryginał dokumentu. Klient w obecności kuriera podpisuje fakturę, której kopia wraca do naszego sklepu.

21. W razie niezgodności dostarczonej przesyłki ze złożonym zamówieniem kupujący powinien odmówić przyjęcia nie zamawianych produktów i niezwłocznie powiadomić o tym sprzedawcę.

23. Klient ma prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia następnego przypadającego po dniu otrzymania przesyłki przez złożenie pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od umowy w ww. terminie. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. W celu dokonania zwrotu zakupionego produktu należy dostarczyć zwracany produkt na własny koszt w stanie niezmienionym do rzeczywistego sklepu wraz z oryginalnym dokumentem sprzedaży otrzymanym od kuriera. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

24. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umowy, której przedmiotem jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje także w odniesieniu do umów, w których przedmiotem świadczenia :

o   Jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

o   Są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter , zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

o   Jest dostarczenie dzienników lub czasopism.

25. Sklep jest obowiązany dostarczyć towar bez wad. W razie niezgodności towaru z umową w celu dokonania reklamacji należy zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę dołączając do pisemnej reklamacji dokument sprzedaży i reklamowany produkt. Zgłoszona reklamacja obejmująca oświadczenie o obniżeniu ceny, żądanie naprawy lub wymiany towaru na nowy zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni, o sposobie jej rozpoznania Klient zostanie powiadomiony na piśmie na adres e-mail bądź adres zamieszkania. Brak odpowiedzi we wskazanym terminie zostanie uznany za pozytywne rozpatrzenie reklamacji.

26. Klient traci uprawnienia z tytułu niezgodności towaru żywnościowego z umową, jeżeli nie zawiadomi o tym sprzedawcy przed upływem daty minimalnej trwałości towaru lub terminu jego przydatności do spożycia.

27. Postanowienia zawarte w punktach: 23-26 niniejszego regulaminu  znajdują zastosowanie wyłącznie w przypadku nabywania towarów przez klientów będących konsumentami.

28. We wszelkich sprawach nie uregulowanych w powyższym regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

29. Sprzedawca jest uprawniony do wprowadzania zmian w Regulaminie ze skutkiem na przyszłość. Zmiany nie mogą naruszać praw Zamawiającego wynikających z Zamówień złożonych przed wprowadzeniem zmiany.

 

30. Dane osobowe

Administrator danych

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ………………………………………………………..

2. Pani/Pana dane osobowe zbierane są wyłącznie od Pani/Pana, podczas rejestracji konta użytkownika, dokonywania zakupów w sklepie internetowym, jak również korzystania z innych funkcjonalności naszego sklepu.

 

Podstawa prawna przetwarzania danych

1. Podstawą prawną do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest w szczególności rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) oraz ustawa z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych (Dz. U. 2018 poz. 1000) jak również Pani/Pana dobrowolnie wyrażona zgoda.

 

Zbieranie danych, zakres i cel ich przetwarzania

1. W celu rejestracji, dokonania zakupu, dostarczenia zamówionych artykułów niezbędne jest podanie następujących danych osobowych, które administrator danych wykorzysta w celu realizacji zamówienia i usług powiązanych: …………………………………………………………………….

2. Dane, które zbieramy wykorzystujemy tylko i wyłącznie do:

a. realizowania zamówień sprzedaży i w celu wywiązania się przez nas ze zobowiązań umownych,

b. zarządzania relacjami biznesowymi, w tym świadczenia usług gwarancyjnych, przetwarzania płatności, na potrzeby rachunkowości, audytów, fakturowania i egzekwowania należności,

 

Przekazywanie danych

1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami administrator danych przekazuje Pani/Pana dane osobowe podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie i/lub w naszym imieniu, np. naszym pracownikom i współpracownikom, firmie hostingującej sklep, kierowcom,

3. Przekazane przez Panią/Pana dane osobowe możemy przekazać również podmiotom uprawnionym do uzyskania tych danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa np. sądy lub organy ścigania, ale tylko gdy wystąpią z żądaniem o dostęp w oparciu o stosowną podstawę prawną.

 

Przechowywanie danych

1. Administrator danych przechowuje przekazane w zamówieniu dane w swoich systemach informatycznych i archiwach tak długo, jak jest to niezbędne do realizacji celów z uwzględnieniem wymogów prawnych i umownych, lecz maksymalnie przez okres 7 lat. Wyjątkiem są przypadki, rejestracji w serwisie – w tym przypadku administrator danych przechowuje dane, do czasu cofnięcia zgody przez Panią/Pana i gdy może to być konieczne do ochrony interesów związanych z potencjalną odpowiedzialnością wynikającą ze świadczenia usług lub dostarczania produktów.

 

Prawa osób fizycznych

1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, przeniesienia danych do nowego administratora, a także wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych.

2. W każdej chwili może Pani/Pan również skorzystać z prawa do wniesienia skargi do organu nadzoru jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie przez administratora danych osobowych narusza Pani/Pana prawa.

 

TWÓJ KOSZYK

Twój Koszyk jest pusty...

home
Start
view_module
Asortyment
shopping_cart
Koszyk
list_alt
Zamówienia
Produkt dodano do koszyka...